Rejestracja teleoniczna pod numerem telefonu: 506 015 205

Cennik:            Cena 1 wejścia                  - 12 zł                    

                        Cena karnetu 10 wejść    - 99 zł    

                        Cena karnetu 5 wejść      - 50 zł

 

Regulamin

 

            Wrocław, dnia 14.07.2015 r.

PULS-ACTIV

Regulamin korzystania z sesji treningowych PULS-ACTIV w Przychodni Specjalistyczno–Rehabilitacyjnej PLSANTIS Sp. z o.o.

 1. Każdy uczestnik sesji treningowych PULS-ACTIV ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem znajdującym się przed salą, w której odbywają się treningi, w miejscu sprzedaży karnetów lub na stronie internetowej Przychodni www.pulsantis.com.pl
 2. Czas trwania jednej sesji treningowej PULS-ACTIV wynosi 30 min. Wszelkie spóźnienia wchodzą w czas trwania sesji.
 3. Niewykorzystane zajęcia wynikające z nieobecności, nie zgłoszonej co najmniej na 1 dzień przed treningiem nie podlegają zwrotowi.
 4. Termin odbioru prawidłowo zgłoszonej nieobecności uzależniony będzie od wolnych miejsc.
 5. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Dzieci i młodzież do lat 16 może korzystać z zajęć po uzyskaniu zgody od rodzica bądź opiekuna prawnego. 
 7. Za bezpieczeństwo dzieci przed i po zajęciach odpowiada rodzic/opiekun.
 8. Każdy z uczestników sesji treningowych przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku p/wskazań do tej formy zajęć. Za osoby nieletnie oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
 9. Za skutki wynikające z zatajenia informacji o występowaniu p/wskazań do ćwiczeń odpowiedzialność bierze osoba podpisująca oświadczenie.
 10. Zajęcia mogą się odbywać tylko pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.
 11. Personel może przerwać zajęcia z danym uczestnikiem sesji, bez prawa do zwrotu opłaty, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, nie podporządkowywania się poleceniom, bądź zakłócania zajęć innym uczestnikom nieodpowiednim zachowaniem.

Przeciwskazania do wykonywania sesji treningowych PULS-ACTIV

 • Ciężka osteoporoza
 • Ciężka spastyczność
 • Silne mimowolne ruchy, np. ataksja, dyskineza, padaczka miokloniczna
 • Ciężka niestabilność postawy
 • Poważne problemy ze wzrokiem
 • Napady padaczkowe

Osoby z chorobami przewlekłymi, chorobami krążeniowymi lub zaburzoną wydolnością organizmu powinny posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do zajęć.